14.12.2015

Tisková zpráva: AČPM s novým vedením

Praha 14.12.2015: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) zvolilo do čela AČPM novou předsedkyni Jiřinu Nepalovou, které jako místopředsedové budou sekundovat Ivan Špirakus a Ivan Paparega.

Na zasedání prezídia AČPM byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s.. Prvním místopředsedou Asociace se – rovněž jednomyslně - stal Ing. Ivan Špirakus , spoluzakladatel a generální ředitel firmy Insia a.s. Druhým místopředsedou byl rovněž všemi hlasy zvolen Ing. Ivan Paparega , předseda představenstva a majitel společnosti I.P. trust a.s.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2015 – 2017 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 2.12.2015 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Ing. Zdenka Dufková (OK Group a.s.), Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech a.s.) a Ing. Jan Štok, MBA (MAI Insurance Brokers s.r.o.). Valná hromada AČPM v souladu se stanovami rovněž zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s dokončením revize směrnice EU o distribuci pojištění (IDD) a s následnou transpozicí této směrnice do legislativy ČR.

Předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová k tomu po svém zvolení uvedla: “Klíčovou úlohou AČPM je ochrana zájmů klientů, podpora členů Asociace a rozvoj jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v pojišťovnictví, ke kultivaci našeho oboru a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat s orgány regulace a dohledu. Činnost makléře je pro klienty velice užitečná, a právě proto chceme systematicky vysvětlovat unikátní roli a přínos profesionálního pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy, včetně likvidace případných škod.“

Jak doplňuje místopředseda Ivan Špirakus: „ Musíme bránit naši pozici vysoce odborného pojišťovacího specialisty, chránícího klienta, před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře a více než dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“ Podle názoru místopředsedy Ivana Paparegy je hlavní zbraní AČPM skutečnost, že - ač sdružuje konkurenty na trhu - v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým.Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře, kteří poskytuji komplexní služby zejména pro firmy a jejich zaměstnance. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI). AČPM má 76 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu realizují téměř 75 % všech makléřských obchodů v ČR. Za rok 2014 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v AČPM pojistné v úctyhodném objemu 20,3 mld Kč. Rozhodující část z této sumy tvořilo neživotní pojištění firem , na něž připadlo 90 procent celkového zprostředkovaného pojistného.


Kontakt:

Zdeňka Indruchová

výkonná ředitelka AČPM

tel. 603 200 088

e-mail acpm@acpm.cz

www.acpm.cz