17.10.2011

Konference pojišťovacích makléřů 2011

Praha 11.10.: Na 250 makléřů, manažerů pojišťoven, hostů z akademické sféry, zástupců asociací finančního trhu i médií se setkalo v pražském Kongresovém centru U Hájků na 11. odborné konferenci, kterou každoročně organizuje Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

Předseda AČPM Ing. Zdeněk Voharčík v úvodu připomněl, že právě trvalá péče o vzdělávání svých členů je jedním z hlavních úkolů AČPM. V rámci politiky „otevřených dveří “ jsou však na konference již tradičně zváni i nečlenové Asociace.

Ať už je hlavní téma Konferencí PM jakékoliv, na programu jsou vždy dva stálé body: informace o změnách v oblasti dohledu a regulace pojišťovnictví. Vzhledem k rozruchu, který na trhu vyvolal návrh novely zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích předložený ministerstvem financí na jaře tohoto roku, bylo evidentní, kudy se letos diskuze bude ubírat…

V zastoupení viceguvernéra České národní banky prof. Tomšíka (nemohl se konference zúčastnit kvůli pracovním povinnostem mimo Prahu) promluvil o dohledu ředitel Sekce regulace a analýz finančního trhu ČNB Ing. Pavel Hollmann, MBA. Podrobně okomentoval stávající a připravované evropské iniciativy ve výkonu dohledu, a v jejich kontextu nastínil priority ČNB, pokud jde o novelu zákona 38: zlepšení podmínek výkonu dohledu, posílení odpovědnosti za služby poskytované klientům, zajištění odpovídajících informací pro spotřebitele, zvýšení odbornosti zprostředkovatelů, zachování konkurenčních podmínek pro industrii…Podle názoru ing. Hollmanna je však žádoucí s novelou počkat na revizi evropské směrnice IMD a hlavně znovu projednat s aktéry trhu i dohledu řadu sporných návrhů v novele obsažených.

Další prezentace byla bez nadsázky očekávána s napětím: za regulátora, tedy Ministerstvo financí ČR, vystoupil jeden z otců chystané novely, vedoucí oddělení Retailové finanční služby a ochrany spotřebitele na finančním trhu Mgr. Lukáš Vacek . Źádný posun v názorech se ovšem nekonal – Mgr. Vacek znovu připomněl východiska navrhovaných změn v regulaci FT, popsal hlavní problémy na trhu z pohledu MF a jejich řešení v novele, a uvedl řadu příkladů praxe ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Nizozemí). Pro účely novely kategorii „pojišťovací makléř“ označil za nesystémovou a postrádající opodstatnění. Mgr. Vacek také zopakoval oblíbenou mantru MF o tom, že 22 zasedání pracovní skupiny k distribuci na finančním trhu byla dostatečnou přípravou na komplexní novelu zákona č. 38. Podle jeho názoru by novela měla být dokončena na přelomu roku 2011/2012 a posloužit jako test pro nový zákon o distribuci finančních služeb, jenž by měl zavést jednotné principy regulace napříč všemi sektory FT.

Legislativou se v následném vystoupení zabýval i PhDr. Vladimír Přikryl z oddělení Pojišťovnictví a penzijních produktů MF : soustředil se na nejzávažnější změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku a na případné dopady takto navrhovaných změn do pojistné praxe.

Vítaný mezinárodní rozměr celé konferenci poskytl zástupce nejstaršího pojistného trhu na světě, regionální ředitel Lloyd´s pro Evropu Enrico Bertagna . V úvodu poděkoval AČPM za pozvání a vyzdvihl dlouholetou spolupráci, která obě instituce pojí. Poté se věnoval současné expanzi Lloyd´s mimo hranice anglosaského světa, odkud doposud pocházelo 75% všech jeho příjmů. Země střední a východní Evropy považuje Lloyd´s za velmi zajímavé trhy – v původních plánech byla Česká republika jako cíl hned za Polskem – ale zatímco tam již kancelář funguje, v ČR se zatím nepodařilo dosáhnout dohody s ČNB. Nicméně, jak zdůraznil E. Bertagna, Lloyd´s je i tak otevřen obchodům s českými makléři…

Druhý blok přednášek řídil místopředseda AČPM Ing. Ivan Paparega . Jeho úvodem přivítal již tradičního hosta konferencí PM – výkonného ředitele České asociace pojišťoven a také předsedu Výboru pro finanční trh Ing. Tomáše Síkoru, MBA . Ten se ve svém vystoupení věnoval trendům ve vývoji pojistného trhu ČR, porovnání legislativy EU a ČR a potenciálním dopadům chystaných legislativních změn na pojišťovnictví. V této souvislosti také ostře reagoval na prezentaci Mgr. Vacka z MF – stejně jako AČPM se ohradil proti dezinterpretaci činnosti pracovní skupiny k distribuci na FT, která v žádném případě nepřipravovala novelu zákona č. 38. Odmítl rovněž představu, že by pojistný trh měl sehrát úlohu „pokusného králíka“ pro chystaný zákon o distribuci na FT, zpochybnil příklady tzv. dobré praxe ze zahraničí a uvedl argumenty proti navrhovanému rozšíření působnosti finančního arbitra. Podle slov T. Síkory nepochybně dojde k přehodnocení celého konceptu novely zákona 38.

Jak zdůraznil I. Paparega, další prezentace je výsledkem jednání s odborem kontroly Č NB, které pro vedení AČPM laskavě zprostředkoval viceguvernér ČNB prof. Tomšík. AČPM totiž již loni upozornila své členy na probíhající kontroly ze strany ČNB, a nechala zpracovat manuál, který by měl členům usnadnit dodržování vyhlášky ČNB o některých povinnostech PZ (plné znění vyhlášky bylo reprodukováno v podkladových dokumentech ke konferenci). Asociace také dohodla s odborem kontroly poskytnutí zpětné vazby – a o to se právě v rámci konference postaral ředitel odboru kontroly ČNB ing. Hynek Č erný. Podrobně rozebral některá pochybení, s nimiž se kontrola u makléřů setkává, a nabídl AČPM uspořádání speciálního semináře s regionálními pracovníky kontroly ČNB. Nabídka byla samozřejmě s díky přijata. Ing. Černý závěrem svého příspěvku ocenil silný mandát AČPM i synergické efekty Etického kodexu AČPM a toho, co ČNB vyžaduje při vymáhání litery zákona. Krátce se také dotkl novely 38: potvrdil, že ČNB je nakloněna zjednodušení stávající struktury PZ, ale že nová nemusí být nutně dvoustupňová, jak navrhuje MF. Na druhou stranu upozornil na nedostatky deliktní části zákona 38, které je třeba napravit.

Tímto příspěvkem skončila většinová část programu, věnovaná regulatornímu a dohledovému rámci činnosti PM. I. Paparega makléřům připomněl, že za současné obtížné ekonomické situace není snadné klienty udržet, natož pak získat nové…

Následující prezentace měla tedy případný název „Obrana proti dopadům hospodářské krize“ a přednesl ji zástupce jednoho z partnerů konference, generální ředitel české pobočky mezinárodní pojišťovny pohledávek Coface Ing. Martin Růžička. Podrobně se věnoval vývoji platební morálky a kredibility podnikatelských subjektů v uplynulém desetiletí a projekcí jednotlivých ukazatelů na rok 2012, včetně metodiky hodnocení rizikovosti zemí. Coface mj. disponuje největší databází kreditních informací v regionu střední a východní Evropy.

Poslední části konference předsedal Ing. Ivan Špirakus , místopředseda AČPM . Uvedl další z prakticky zaměřených vystoupení, které by mělo makléřům pomoci zkvalitnit jejich péči o klienty. Jednalo se opět o prezentaci s mezinárodním prvkem – česká pobočka globální sanační firmy BELFOR si přizvala na pomoc ředitele rakouských operací Heimo Ernsta Weisse , kterého doplňoval Petr Hettner , prokurista BELFOR Czechia. Firma účastníkům v rámci svého partnerství konference také distribuovala instruktážní dokumentaci zaměřenou zejména na sanaci po škodách způsobených ohněm a vodou.

Závěr konference patřil řediteli společnosti YSAT, zakladateli akreditovaného školicího střediska a dlouholetému členovi prezídia A Č PM ing. Gustavu Vackovi . Na četné žádosti členů se podrobně věnoval problematice povinně smluvního pojištění a jeho vztahu k makléřské činnosti.

Ing. Špirakus pak konferenci ukončil tradičním poděkováním partnerům, organizátorům i účastníkům a zopakoval nabídku všech řečníků odpovědět na otázky, na něž se nedostalo v průběhu jednání. Dotazy je možné položit prostřednictvím sekretariátu AČPM, kde jsou také na požádání k dispozici podkladové dokumenty 11. Konference PM v tištěné podobě (kontakt info @acpm.cz ) , stejně jako Ročenka AČPM 2010/2011 , vydaná u příležitosti konference a mapující činnost Asociace a jejích členů v uplynulém období.

Partnery Konference PM 2011 byly společnosti Coface Czech , BELFOR Czechia a Lloyd´s , mediálním partnerem specializovaný server oPojištění.cz . Své služby účastníkům prezentovala firma SaveKey (každý obdržel zdarma její přívěsek sloužící k záchraně ztracených klíčů), společnost VIPsoft představila svůj software pro makléře, Medicover systém zdravotní prevence pro manažery, Ústav státu a práva nabídl vzdělávací programy, firma BesserGold možnosti investice do zlata a společnost Dobrá vína ochutnávku francouzských čokolád a vín. Catering zajistil restaurant Le Marc, Pasáž U Hájků.


Prezentace ke stažení:
coface-2b1039429197b7e89088d7f891de7b3f.png belfor-0cee7a2a73f6b27af7589abfb50c3a23.png LloydsT-a81d964034649ef563f38b5e2ee12ba8.png