English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Platební řád
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Platební řád

PLATEBNÍ ŘÁD AČPM

(navazující na příslušné články Stanov AČPM)  

 

 

1.  Placení ročních členských příspěvků je jednou ze základních povinností člena Asociace.

 

2.  Výši ročního členského příspěvku nadále stanovuje volební Valná hromada vždy pro příští funkční období v návaznosti na rozhodnutí o plánu činnosti Asociace na toto období.

 

3.  Nově přijímaní členové hradí kromě ročního členského příspěvku také jednorázové zápisné při vstupu ve výši 1.000 Kč.

 

4.  U nově přijímaných členů je možné v roce vstupu zohlednit datum přijetí takto:

a)  člen přijatý v průběhu 1. čtvrtletí zaplatí 75% ročního příspěvku

b)  člen přijatý v průběhu 2. čtvrtletí zaplatí 50% ročního příspěvku

c)  člen přijatý v průběhu 3. čtvrtletí zaplatí 25% ročního příspěvku

d)  člen přijatý v průběhu 4. čtvrtletí zaplatí  0% ročního příspěvku

 

5.  Přidružený člen, který je v průběhu příslušného kalendářního roku po splnění podmínek daných Stanovami AČPM převeden do kategorie řádného člena, uhradí případný rozdíl ve výši členského příspěvku analogicky podle bodu 4. tohoto Platebního řádu.

 

6.  Členský příspěvek v předepsané výši je člen povinen uhradit podle splatnosti příslušné faktury vystavené mu Sekretariátem AČPM.

 

7.  Při okolnostech hodných zřetele může člen písemně požádat Sekretariát AČPM o odklad platby členského příspěvku či o možnost jeho úhrady ve splátkách, přičemž smí navrhnout jen takové termíny plateb, které nepřesáhnou 31. prosinec daného kalendářního roku.

 

8.  Neuhrazení členského příspěvku ve stanoveném termínu podléhá sankcím v podobě pozastavení členství v Asociaci, případně vyloučení z řad členů AČPM. O sankcích rozhoduje Prezídium AČPM na návrh Sekretariátu Asociace.

 

9.  Prezídium AČPMje Valnou hromadou pověřeno dohledem nad dodržováním tohoto Platebního řádu.

 

 

Příloha I.

Pravidla pro určení výše ročních členských příspěvků platná od 1.1.2013

 

Platební řád AČPM byl upraven v souvislosti se schválením těchto pravidel Valnou hromadou AČPM dne 4.6.2012 a dále doplněn Valnou hromadou AČPM dne 2.12.2015.

 

Příloha I.:

 

Pravidla pro určení výše ročních členských příspěvků platná od 1.1. 2013

 

 

  1. Řádní členové:

 

a)  Výše ročního členského příspěvku se stanovuje odstupňovaně v závislosti na velikosti ročních finančních výkonů (tržeb) členských firem.

 

b)  Tržby (výnosy) jsou definovány jako roční příjmy z provizí a poplatků za zprostředkování pojištění a související služby.

 

c)  Jednotlivá pásma a výše příspěvku se stanovují takto:

 

Pásma podle objemu tržeb   příspěvek:

               I.   0 – 2 mil. Kč             5.000 Kč
              
               II.        2 – 5 mil. Kč          15.000 Kč

               III .  5 – 20 mil. Kč          25.000 Kč

               IV.   20 – 50 mil. Kč        35.000 Kč

               V.   nad   50 mil. Kč         45.000 Kč

d)  Rozhodným obdobím pro zařazení členů do jednotlivých pásem je předcházející uzavřený finanční rok (tedy např. pro stanovení příspěvku na rok 2013 to byl finanční rok 2011, pro rok 2014 byly rozhodující výsledky za rok 2012, stanovení příspěvku na rok 2015 vychází z výsledků r. 2013 atd.)

 

e)  Do příslušného pásma se členové přihlásí čestným prohlášením svého statutárního zástupce zaslaným Sekretariátu AČPM.

 

 

 

 

  1. Přidružení členové:  

 

Roční členský příspěvek se stanovuje v jednotné výši 15.000 Kč.  

 

 

 

 

 


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 603 200 088, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |