English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Pravidla ankety
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Pravidla ankety pojišťovacích makléřů

Pojišťovna roku

Pravidla ankety pojišťovacích makléřů

 1. Organizátorem ankety a zpracovatelem výsledků je Asociace českých pojišťovacích makléřů (dále jen „AČPM“)
 2. Hlasování v anketě je dobrovolné. Zúčastnit se může každý pojišťovací zprostředkovatel, který je ke dni vyhlášení ankety zapsán v registru pojišťovacích makléřů vedeném Českou národní bankou dle zákona č.38/2004 Sb. jako „Pojišťovací makléř“ (PM), a který během uplynulého roku aktivně spolupracoval minimálně se třemi pojišťovnami z hlasovacího lístku (tj. zprostředkoval u nich pojištění).
 3. Hlasovat může i respondent se sídlem v jiném členském státě EU, který v České republice podniká jako pojišťovací makléř ve smyslu Směrnice 2002/92/ES formou pobočky (nikoli tedy dle svobody služeb), je zapsán v registru ČNB a který během roku, za který je prováděno hodnocení, aktivně spolupracoval minimálně se třemi tuzemskými pojišťovnami (tj. zprostředkoval u nich pojištění).
 4. Každý hlasující pojišťovací makléř smí odevzdat do ankety jen jeden anketní lístek, což jeho oprávněný zástupce potvrzuje svým podpisem.
 5. Po zpracování výsledků ankety ze strany AČPM budou zveřejněny pouze celkové výsledky. V žádném případě nebude zveřejněno konkrétní hlasování jednotlivých respondentů ankety.
 6. Respondenti v anketě hodnotí pojišťovny, které v příslušném roce působily na českém trhu a jsou uvedeny na hlasovacím lístku.
 7. Kromě pojišťoven uvedených na hlasovacím lístku, je možné hodnotit i pojišťovny působící v České republice na základě svobody poskytování služeb z jiného členského státu EU, přičemž do hlasovacího lístku je v takovém případě nutné uvést celý obchodní název pojišťovny tak, jak je zapsán v registru vedeném ČNB.
 8. Respondenti hodnotí pojišťovny v následujících kategoriích v matici dle hlasovacího lístku:
  a. Životní a úrazové pojištění
  b. Pojištění majetku občanů
  c. Pojištění motorových vozidel
  d. Pojištění průmyslu a podnikatelů
  e. Spolupráce s makléři
  f. Specializovaný pojistitel
  g. Likvidace škod
 9. V každé kategorii se hodnotí výkon příslušné pojišťovny samostatně. Respondent přidělí každé pojišťovně bodové hodnocení v rozsahu 1-10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení. Pokud s danou pojišťovnou respondent nespolupracuje nebo ji nechce hodnotit, udělí hodnocení 0 bodů nebo kolonku nevyplní vůbec.
 10. Body přidělené každé pojišťovně v příslušné kategorii hlasujícími respondenty se sečtou a vydělí počtem respondentů , kteří dané pojišťovně přidělili jeden nebo více bodů. Tím se získá výsledné hodnocení pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na dvě desetinná místa).
 11. Na základě výsledku dle bodu 10 bude stanoveno celkové pořadí pojišťoven v příslušné kategorii. Ohodnoceno bude prvních pět pojišťoven v každé kategorii.
 12. Z důvodu objektivity výsledků je pro platné hodnocení pojišťovny uvedené na hlasovacím lístku nutné, aby pro ni hlasovalo alespoň 20 respondentů. Pro platné hodnocení pojišťovny působící v režimu svobody služeb je nutné aby pro ni hlasovalo alespoň 10 respondentů.
 13. Výsledky pojišťovny dosažené v jednotlivých kategoriích budou sečteny a vyděleny počtem kategorií, ve kterých se pojišťovna ankety zúčastnila. Tím se získá celkové hodnocení příslušné pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na dvě desetinná místa).
 14. Na základě výsledků dle bodu 13 bude stanoveno celkové pořadí pojišťoven v hlavní kategorii ankety – Pojišťovna roku. Ohodnoceno bude prvních pět pojišťoven.
 15. AČPM si vyhrazuje právo udělit v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety i jiné ceny či ocenění (instituci nebo jednotlivci) za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a pojistného trhu obecně. Organizátor může rovněž oznámit při vyhlášení soutěže další hodnocenou kategorii nebo doplňkovou soutěž.
 16. Hlasovací lístek obdrží každý registrovaný pojišťovací makléř poštou na adresu uvedenou v registru PM vedeném ČNB. Kromě toho bude možné vyplnit hlasovací lístek umístěný ke stažení na www.PojistovnaRoku.cz
 17. Hlasovací lístek v anketě Pojišťovna roku je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) alespoň u třech pojišťoven (z anketního lístku nebo fungujících dle svobody služeb) a u každé z nich minimálně ve třech kategoriích.
 18. Kvůli vyloučení dvojího hlasování je pro platnost hlasovacího lístku nezbytné, aby byl řádně označen obchodním názvem pojišťovacího makléře, jeho registračním číslem dle registru ČNB a jménem a podpisem oprávněné osoby, která hlasovací lístek vyplnila.
 19. Hlasovací lístky se zasílají poštou na adresu Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, faxem na číslo: 234 462 167 nebo naskenované e-mailem na info@acpm.cz
 20. Datum uzávěrky pro příjem hlasovacích lístků je vždy uveden v souvislosti se zasláním či zveřejněním anketního lístku.
 21. Výsledky ankety Pojišťovna roku budou vyhlášeny na slavnostním aktu, kterého se kromě zástupců hodnocených pojišťoven a pozvaných hostů může účastnit každý respondent ankety na základě pozvánky, kterou obdrží po registraci jeho hlasovacího lístku.
 22. Kompletní výsledky ankety budou organizátorem neprodleně po slavnostním vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách www.acpm.cz www.PojistovnaRoku.cz

Produkt roku 2006

V souladu s bodem 15. pravidel ankety Pojišťovna roku, vyhlašuje AČPM kromě kategorií uvedených v bodě 8 zvláštní soutěž – Produkt roku.

 1. Pro hlasování v kategorii Produkt roku platí podmínky uvedené v Pravidlech, tedy stejná jako pro hlasování v anketě o pojišťovnu roku.
 2. V soutěži Produkt roku se hlasuje na samostatném hlasovacím lístku, přičemž jeho vyplnění a odeslání se řídí obdobnými Pravidly jako u ankety Pojišťovna roku.
 3. Každá pojišťovna, která v hodnoceném roce aktivně spolupracovala s pojišťovacími makléři při prodeji svých produktů je oprávněna přihlásit nejvýše 3 pojistné produkty do zvláštní soutěže o Produkt roku.
 4. Nominovaný pojistný produkt by měl být uveden poprvé na trh v hodnoceném roce nebo by v daném roce měl být zásadně změněn či podstatně upraven.
 5. Za přihlášení produktu do soutěže je stanoven poplatek, který bude použit na tisk reprezentativní brožury se všemi přihlášenými produkty a její distribuci respondentům ankety - registrovaným pojišťovacím makléřům.
 6. Přihlašovatel dodá vyhlašovateli představení přihlášeného produktu ve formě hotových podkladů pro tisk ve formátu A4.
 7. V soutěži Produkt roku hlasují respondenti tak, že každému přihlášenému produktu přidělí bodové hodnocení v rozsahu 1-10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení. Pokud respondent hodnocený produkt nezná či nechce hodnotit, udělí hodnocení 0 bodů nebo kolonku nevyplní vůbec.
 8. Body přidělené každému produktu hlasujícími respondenty se sečtou a vydělí počtem respondentů, kteří produktu přidělili jeden nebo více bodů. Tím se získá výsledné hodnocení produktu (zaokrouhlené matematicky na dvě desetinná místa).
 9. Na základě výsledků dle bodu 8 bude stanoveno celkové pořadí přihlášených pojistných produktů v soutěži Produkt roku. Ohodnoceno bude prvních pět pojistných produktů s nejvyšším bodovým hodnocením.
 10. Hlasovací lístek v soutěži Produkt roku je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) alespoň u 50% přihlášených produktů.

Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 603 200 088, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |