English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Výroční konference
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Konference pojišťovacích makléřů 2009
V pořadí již devátá výroční konference tradičně organizovaná AČPM jako součást jejích vzdělávacích aktivit na aktuální témata pojišťovacího trhu a makléřských služeb, se sešla dne 20. října 2009 v reprezentativních prostorách Kongresového centra České národní banky – tedy symbolicky v sídle instituce, která vykonává nad pojišťovnictvím dohled.

Letošní setkání, kterého se účastnilo na 200 makléřů a hostů, bylo sice tradiční, ale zároveň výjimečné – konalo se totiž v době, kdy si Asociace připomíná 15 let od zahájení své emancipované činnosti profesního sdružení.

Jak zdůraznil předseda AČPM ing. Zdeněk Voharčík (jednatel GrECo International) při zahájení konference: „Bereme toto výročí také jako příležitost ohlédnout se k počátečním krokům profese, jež našla v České republice uplatnění až v kontextu politické a ekonomické transformace po roce 1989. Jedním z prvních důležitých cílů nové organizace bylo usilovat o právní vymezení výkonu profese pojišťovacího makléře. Přijetí zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ( č. 38/2004 Sb.) , na jehož zpracování se AČPM od samého začátku velice aktivně a iniciativně podílela, považujeme za velký úspěch. Veškeré naše požadavky se podařilo vtělit do zákona, který je plně v souladu s příslušnou směrnicí Evropské unie. Česká republika tak byla prvním členským státem EU, jenž tuto normu implementoval do národní legislativy. Bylo to umožněno také díky těsné spolupráci s evropskou organizací BIPAR, jejímž členem se ACPM stala v roce 1998.

V roce 1999 vznikla v ČR další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). Právě v období příprav nové zákonné normy spolu AČPM a KOPM intenzívně kooperovaly. Tato spolupráce nakonec vyústila v dohodu o sloučení obou organizací pod názvem AČPM k 1. lednu 2005.

Tolik k historii. Dnes je Asociace uznávaným mluvčím celé makléřské komunity a důstojným protějškem jak orgánu dohledu, tedy České národní bance, tak Ministerstvu financí ČR v jeho roli regulátora. Velkým přínosem je také naše mnohostranná spolupráce především s Českou asociací pojišťoven, ale i dalšími odbornými sdruženími působícími na finančním trhu“, uzavřel Z. Voharčík .

Klíčový příspěvek konference na téma „Makléři včera, dnes a zítra“ přednesl odborník nad jiné povolaný: zakladatel Česko-rakouské pojišťovny (nyní Uniqa) a její dlouholetý generální ředitel, uznávaný partner makléřské komunity, Osobnost pojistného trhu roku 2008 ing. Marek Venuta. Ve své obsáhlé prezentaci nejprve předložil brilantní analýzu vývoje pojistného trhu v ČR od r. 1990, poté se zabýval aktuální situací a postavením makléřů a závěrem nabídl fundovaný výhled do budoucna.

S velkým zájmem pak účastníci vyslechli informaci o záměrech ministerstva financí v oblasti regulace finančního trhu, se kterými je v zastoupení náměstkyně MF Mgr. Kláry Hájkové podrobně seznámil člen jejího týmu ing. Dušan Hradil .

Na závěr prvního bloku jednání konference vystoupil řečník nejočekávanější: viceguvernér České národní banky ing. Miroslav Singer . Ten se situací na pojistném trhu zabýval z hlediska makroekonomického a v souvislosti se současnou krizí mj. konstatoval, že české pojišťovny z ní zatím vycházejí nedotčeny, zejména díky svých konzervativním investičním strategiím. Prezentace viceguvernéra ČNB se setkala s mimořádnou pozorností nejen auditoria, ale i zástupců médií akreditovaných na konferenci – viz např. http://www.ct24.cz/ekonomika/70191-ceskych-pojistoven-se-krize-temer-nedotkla/ či článek v rubrice „byznys“ deníku E15 publikovaný 21.10.09.

Konference pak pokračovala příspěvkem na téma „Limity spolupráce pojišťovna – makléř“. Nad tímto vztahem, tak nesmírně důležitým pro poskytování kvalitních služeb klientům, se zamýšlel ing. Luděk Menčík , místopředseda AČPM a špičkový odborník, který ve svém profesním životě vystřídal obě strany pomyslné barikády, když z mezinárodní makléřské firmy Marsh přešel do pojišťovny AIG, kde dlouhá léta působil jako ředitel české pobočky, aby se od září t.r. vrátil opět pod křídla Marsh ČR jako country manager.

V úvahách o změnách, jež makléři zažili za posledních 15 let, nebylo možné pominout revoluční vliv elektronických médií. Na programu konference se proto objevila i prezentace „Web jako konkurenční výhoda“, kterou přednesl Michael Blahut , manažer firmy Dobrý web.

Odborná reflexe postavení pojišťovacího makléře na trhu u příležitosti 15. výročí založení AČPM byla završena panelovou diskuzí pod názvem „Budoucnost makléřské profese“. Své názory, postřehy a doporučení v ní prezentovali ing. Tomáš Síkora (jako výkonný ředitel České asociace pojišťoven, ale i jako předseda Výboru pro finanční trh), JUDr. Milan Kirinovič (jeden z otců-zakladatelů a historicky první předseda tehdy ještě Sdružení pojišťovacích makléřů), ing. Jaroslav Besperát ( náměstek ředitele České podnikatelské pojišťovny), PhDr. Vladimír Přikryl (za odbor legislativy finančního trhu MF ČR), Jiřina Nepalová ( ředitelka firmy Renomia, dlouholetého člena AČPM) a  ing. Ivan Špirakus ( místopředseda AČPM, ředitel firmy Insia). Příspěvky panelistů vyvolaly živou odezvu v sále a do bohaté diskuze se zapojili také předchozí řečníci M. Venuta a L. Menčík. Neformální debata pak pokračovala i během společného oběda.

Odpolední blok konference byl cele věnován problematice odpovědnosti za škodu, jež se opakovaně objevuje mezi otázkami, navrhovanými účastníky předchozích konferencí jako aktuální a zasluhující si pozornosti. AČPM proto využila přednáškových zkušeností soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petra   Vojtka, který   pro makléře na toto téma připravil obsáhlý průřez příslušnou judikaturou, rozdělený na tři základní okruhy: obecná odpovědnost podle občanského či obchodního zákoníku, odpovědnost podle zvláštního zákona a odpovědnost státu za škodu. Celou tříhodinovou prezentaci měli účastníci konference k dispozici ve svých podkladových materiálech, takže mohli na jednotlivé judikáty okamžitě reagovat. Přednáška JUDr. Vojtka byla jednomyslně hodnocena jako špičková.

Na závěr konference předseda AČPM ing. Zdeněk Voharčík poděkoval všem řečníkům za jejich fundované příspěvky, účastníkům pak za pozornost a hojnou účast. Díky jim se konference stala důstojnou vzpomínkou na 15 let existence Asociace. Pochvaly se dostalo také výkonné ředitelce AČPM ing. Zdeňce Indruchové za organizaci konference a za zpracování souhrnné publikace „15 let AČPM – 15 let úspěšné reprezentace profese“, která byla poprvé představena na konferenci. Publikace, obsahující i aktuální seznam členů AČPM a statistiky jejich výkonů v roce 2008, je k dispozici v kanceláři AČPM.


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |